נתוני הבריאות שלכם במסגרת MyPeBS

נתונים אישיים שלכם נאספו על מנת לאפשר את השתתפותכם בניסוי הקליני MyPeBS.

נתוני בריאות אלה מהווים עניין מדעי רב למחקר בתחום הבריאות. למטרה זאת, ייתכן שנתוני הבריאות שלכם, כולל נתוני הדמיה ושיירי DNA שייאספו עבור מחקר MyPeBS, ישמשו שנית את החוקרים, באופן חסוי ובהתאם לתקנות הרלוונטיות.

לא נוכל לפרט מראש את המחקרים להם יידרשו הנתונים שלכם.

מאידך, על מנת ליידע אתכם על השימוש החוזר בנתונים האישיים שלכם, אנו מעמידים לרשותכם שאלון זה, שיאפשר להודיע לכם על השימושים העתידיים האפשריים בנתונים שלכם ויאפשר לכם להפעיל את זכויותיכם הקשורות לעיבוד הנתונים שלכם.

נתוני הבריאות שלכם במסגרת MyPeBS

Чтобы узнать, в каких исследованиях будут повторно использоваться ваши медицинские данные, собранные в рамках исследования MyPeBS, ответьте на приведенные ниже вопросы.
1/4

נתוני הבריאות שלכם במסגרת MyPeBS

Чтобы узнать, в каких исследованиях будут повторно использоваться ваши медицинские данные, собранные в рамках исследования MyPeBS, ответьте на приведенные ниже вопросы.
1/4

נתוני הבריאות שלכם במסגרת MyPeBS

Чтобы узнать, в каких исследованиях будут повторно использоваться ваши медицинские данные, собранные в рамках исследования MyPeBS, ответьте на приведенные ниже вопросы.
2/4

נתוני הבריאות שלכם במסגרת MyPeBS

כדי לדעת אילו מחקרים עושים שימוש חוזר בנתוני הבריאות שלכם שנאספו על ידי MyPeBS, יש לענות על השאלון להלן.
3/4

נתוני הבריאות שלכם במסגרת MyPeBS

Чтобы узнать, в каких исследованиях будут повторно использоваться ваши медицинские данные, собранные в рамках исследования MyPeBS, ответьте на приведенные ниже вопросы.
4/4
  • מדינה Belgique
  • שפה Français
  • קבוצת גיל 40-49 ans
  • זרוע Bras standard

בהתאם למה שציינתם בבקשתכם, לא נעשה שימוש חוזר בנתוני הבריאות שלכם שנאספו בניסוי MyPeBS באף מחקר.

בהתבסס על האלמנטים שציינת בבקשה שלך, נתוני הבריאות שלך שנאספו במחקר MyPeBS נמצאים בשימוש חוזר במחקר המפורט להלן.

לחץ על אחד מהם כדי לקבל פרטים.

Predittori di partecipazione, rischio di tumore al seno percepito e accettazione di un calendario di screening personalizzato: risultati dopo 20 mesi dall’inizio dell’arruolamento in MyPeBS (PRIA)

Obiettivi

MyPeBS è uno studio volto a confrontare lo screening mammario standard, che prevede l’esecuzione di una mammografia ogni due anni, con uno screening personalizzato, basato sul rischio di tumore al seno di ciascuna donna. Lo studio accessorio proposto (PRIA) desidera verificare se alcune caratteristiche specifiche evidenziate nelle partecipanti potrebbero essere collegate ai seguenti fattori: Consenso a partecipare allo studio, valutazione corretta del livello di rischio proprio di ciascuna di esse e accettazione di una frequenza di esecuzione della mammografia ridotta o intensificata in caso, rispettivamente, di rischio stimato inferiore o superiore. Lo studio includerà donne reclutate nel centro AST Ancona Marche e utilizzerà unicamente dati raccolti durante lo studio MyPeBS.

Titolare del trattamento dei dati

UOC ISP Screening Oncologici AST Ancona Marche

Categorie di dati

Dati identificativi (esclusi dati personali: dati pseudonimizzati): Età, numero di inclusione, data di randomizzazione.
Dati clinici: Categoria di rischio stimata
Dati medici amministrativi: calendario degli esami di screening del tumore al seno programmati, date della mammografia.
Dati socio-professionali: Stato socio-economico
Dati sullo stile di vita: Risposte ai questionari sulla qualità della vita e la percezione del rischio

Origine dei dati

Studio MyPeBS
Partecipanti reclutate nel centro 039-0017, AST Ancona Marche

Base legale

Interesse di salute pubblica

Destinatari dei dati interni e esterni

Dr. Cecilia Martellucci
UOC ISP Screening Oncologici AST Ancona Marche,
Palazzina 23 ex-CRASS,
Viale Colombo 106,
60127 Ancona, Italia

Data di inizio dello studio

Marzo 2023

Periodo di conservazione dei dati

Fino a 2 anni dopo la pubblicazione dei risultati

Contatti il titolare del trattamento dei dati per esercitare i suoi diritti

DPO AST Ancona Marche – dpo@sanita.marche.it