Select Page

MyPeBS נתוני הבריאות שלכם במסגרת

נתונים אישיים שלכם נאספו על מנת לאפשר את השתתפותכם בניסוי הקליני MyPeBS.

נתוני בריאות אלה מהווים עניין מדעי רב למחקר בתחום הבריאות. למטרה זאת, ייתכן שנתוני הבריאות שלכם, כולל נתוני הדמיה ושיירי DNA שייאספו עבור מחקר MyPeBS, ישמשו שנית את החוקרים, באופן חסוי ובהתאם לתקנות הרלוונטיות.

לא נוכל לפרט מראש את המחקרים להם יידרשו הנתונים שלכם.

מאידך, על מנת ליידע אתכם על השימוש החוזר בנתונים האישיים שלכם, אנו מעמידים לרשותכם שאלון זה, שיאפשר להודיע לכם על השימושים העתידיים האפשריים בנתונים שלכם ויאפשר לכם להפעיל את זכויותיכם הקשורות לעיבוד הנתונים שלכם.

MyPeBS נתוני הבריאות שלכם במסגרת

כדי לדעת אילו מחקרים עושים שימוש חוזר בנתוני הבריאות שלכם שנאספו על ידי MyPeBS, יש לענות על
השאלון להלן.
1/4

MyPeBS נתוני הבריאות שלכם במסגרת

כדי לדעת אילו מחקרים עושים שימוש חוזר בנתוני הבריאות שלכם שנאספו על ידי MyPeBS, יש לענות על
השאלון להלן.
1/4

MyPeBS נתוני הבריאות שלכם במסגרת

כדי לדעת אילו מחקרים עושים שימוש חוזר בנתוני הבריאות שלכם שנאספו על ידי MyPeBS, יש לענות על
השאלון להלן.
2/4

MyPeBS נתוני הבריאות שלכם במסגרת

.יש לענות על השאלון להלן ,MyPeBS כדי לדעת אילו מחקרים עושים שימוש חוזר בנתוני הבריאות שלכם שנאספו על ידי
3/4

MyPeBS נתוני הבריאות שלכם במסגרת

כדי לדעת אילו מחקרים עושים שימוש חוזר בנתוני הבריאות שלכם שנאספו על ידי MyPeBS, יש לענות על
השאלון להלן.
4/4
  • מדינה: Belgique
  • שפה: Français
  • קבוצת גיל: 40-49 ans
  • Bras : Bras standard

בהתאם למה שציינתם בבקשתכם, לא נעשה שימוש חוזר בנתוני הבריאות שלכם שנאספו בניסוי MyPeBS באף מחקר.

על פי האלמנטים שציינת בבקשה שלך, נתוני הבריאות שלך שנאספו במחקר MyPeBS נמצאים בשימוש חוזר במחקר המפורט להלן. לחץ על אחד מהם כדי לקבל פרטים.